Menu

ChiLL BiLL’s Travel Diary

Monday, 31 Oct 2005

MapHallo dir ChiLLer

Zersch mau äs grossäs merci a Aui wo mitghufä hei so näs guets Feschts ds ha het würcklech gfägt mit öich ds feschtä!!! Und wasi hie o darf säge dases bis uf chlini Problem (Stromlosigkeit, Bierschäumniss) eigäntläch ke Problem gä het was mir nid unglücklech gsi si. I hoffä dir sit no aui guet hei cho oder oder de ämu guet hei cho "gwordä"....

Ja i weiss het chli lang duret mit denä Fötälis aber äbe mit het geng vui um d`Ohrä u cha nid nume geng am PC hockä u Fötäli ufelade!!!

Äs söttä de no meh Fötälis cho....

Wedär weit dörftär gärn ä Itrag ids Gästebuäch mache ( nume nid Frage we nüt erschint, wird ersch zeigt wes dür di strängi Kontrouä vor ChiLL BiLL Redaktion cho isch! :-)
Grüessli di 5 ! :-)BiLL`s
()__()
(°-°) ©
{><}/